Komentarz ks. Kazimierza Sowy: Po co miesza? Paetza z Janem Paw?em II?

Posted on the January 1st, 1970 under 177140 by newsroom

Nie wiem, na jakiej podstawie ks. Isakowicz-Zaleski wysnuwa wnioski, ?e tzw. s?abo?ci abp. Paetza opó?ni? beatyfikacj? Jana Paw?a II. Widocznie wie wi?cej ni? my. Nie s?dz?, by orientacja seksualna kogokolwiek mog?a wp?yn?? na to, czy kto? stanie si? ?wi?tym, czy nie – ocenia ks. Kazimierz Sowa.

Original post by http://www.dziennik.pl/opinie/article393285/Po_co_mieszac_Paetza_z_Janem_Pawlem_II_.html#reqRss

David Carradine, aktor z "Kill Bill", nie ?yje. Mia? 72 lata

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Ameryka?ski aktor i re?yser David Carradine nie ?yje. Carradine, znany w Polsce przede wszystkim z filmów Quentina Tarantino, zosta? znaleziony martwy w hotelu w stolicy Tajlandii.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6687937,David_Carradine__aktor_z__Kill_Bill__nie_zyje.html?skad=rss

Zwi?zkowcy sparali?owali Katowice: rozdaj? "Wybiórcz?"

Posted on the January 1st, 1970 under 177256 by newsroom

Kilka tysi?cy zwi?zkowców wysz?o na ulice Katowic w prote?cie przeciwko – jak twierdz? – bezczynno?ci rz?du w walce z kryzysem i lekcewa?eniu dialogu spo?ecznego. Specjalnie na manifestacj? zwi?zkowcy wydrukowali 20 tys. egzemplarzy gazety “Wybiórczej”, stylizowanej na “Gazet? Wyborcz?” z 1989 roku. T?umacz? w niej cele manifestacji i swoje postulaty.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6687899,Kilka_tysiecy_zwiazkowcow_na_ulicach_Katowic.html?skad=rss

S?d w sprawie "Pasji" z genitaliami: Nieznalska niewinna

Posted on the January 1st, 1970 under 177260 by newsroom

S?d Rejonowy w Gda?sku uniewinni? Dorot? Nieznalsk? od zarzutu obrazy uczu? religijnych. S?dzia zaznaczy? jednak, ?e artystka wiedzia?a, i? “zestawienie ?wi?tego symbolu z m?skimi genitaliami mo?e wyda? si? obel?ywe”

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6687517,Sad_o__Pasji___Nieznalska_niewinna.html?skad=rss

Wypi?a pó? litra po wizycie u fryzjera. Spojrza?a w lustro?

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Chyba nie by?a zadowolona z wyniku wizyty u fryzjera. Bo po wyj?ciu z salonu wypi?a pó? litra wódki. Potem wsiad?a do samochodu i usi?owa?a dojecha? do domu.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6687423,Wypila_pol_litra_po_wizycie_u_fryzjera__Spojrzala.html?skad=rss

Tusk w Gda?sku: Wa??sa najwi?kszym specjalist? od przeskakiwania p?otów

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Lech Wa??sa w Gda?sku ujawni? swój wielki plan wyzwalania Europy. Trzech prezydentów, premierzy i opozycjoni?ci z wielu krajów uczestnicz? w Gda?sku w mi?dzynarodowej konferencji “Solidarno?? i upadek komunizmu”.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6688566,Tusk__Walesa_najwybitniejszym_specjalista_od_przeskakiwania.html?skad=rss

Syn senatora PiS zatrzymany przez CBA ws. korupcji

Posted on the January 1st, 1970 under 177330 by newsroom

Syn senatora Prawa i Sprawiedliwo?ci Stanis?awa Koguta zosta? zatrzymany przez CBA. Wroc?awska prokuratura postawi?a Grzegorzowi K. zarzuty zwi?zane z korupcj? w polskiej pi?ce – dowiedzia? si? “Newsweek”. – Syn jest doros?y. Je?li jest winny, powinien ponie?? odpowiedzialno?? – mówi? nam senator Kogut.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6688353,Syn_senatora_PiS_zatrzymany_przez_CBA.html?skad=rss

Nie ?yje aktor David Carradine, znany z filmów kung-fu

Posted on the January 1st, 1970 under 177334 by newsroom

Ameryka?ski aktor i re?yser David Carradine nie ?yje. Carradine, znany w Polsce przede wszystkim z filmów Quentina Tarantino, zosta? znaleziony martwy w hotelu w stolicy Tajlandii.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6687937,David_Carradine__aktor_z__Kill_Bill__nie_zyje.html?skad=rss

Prezydent na wiecu: Cudów nie ma, wszystko ?ciema

Posted on the January 1st, 1970 under 177338 by newsroom

– Po 20 latach mo?emy mówi? o wielkich sukcesach, ale i o wielkich pora?kach – powiedzia? prezydent Lech Kaczy?ski podczas wyst?pienia w Gda?sku. Krytykowa? te? rz?d: – Byli?my na dobrej drodze. I niezale?nie od ?wiatowego kryzysu nie powinni?my z niej schodzi?. Cudów nie ma, wszystko ?ciema – stwierdzi?.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,6687576,L__Kaczynski_do__S___Musicie_walczyc__Cudow_nie_ma___.html?skad=rss

Nowy spot KE o 20-leciu: Marta i piosenka U2

Posted on the January 1st, 1970 under Uncategorized by newsroom

Komisja Europejska zaprezentowa?a nowy spot z okazji 20. rocznicy demokratycznych przemian w Polsce. W materiale filmowym znalaz?y si? mi?dzy innymi zdj?cia z obrad przy Okr?g?ym Stole, pierwszych, cz??ciowo wolnych wyborów, powo?ania pierwszego niekomunistycznego rz?du Tadeusza mazowieckiego i wizyt Jana Paw?a II w Polsce.

Original post by http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6688487,KE_pokazala_nowy_spot_o_Polsce.html?skad=rss